Các loại phí bảo hiểm nhân thọ

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm những loại phí nào? Có lẽ nhiều người tham gia bảo hiểm còn chưa nắm được các loại phí này. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về các loại phí trong bảo hiểm nhân thọ.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Theo khoản 11 điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Theo điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm :

  • Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
  • Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
  • Các bên có thể thoả thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

Các loại phí trong bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm cơ bản

Bao gồm phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung nếu có. Đây là khoản phí bảo hiểm được tính dựa trên quyền lợi tử vong đã chọn của sản phẩm bảo hiểm chính, số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính, số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung nếu có, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, tuổi và giới tính của người được bảo hiểm tương ứng.

Phí bảo hiểm định kỳ

là phí bảo hiểm cơ bản được chia đóng theo định kỳ

Phí bảo hiểm tạm tính

là khoản phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm nộp cùng với giấy yêu cầu bảo hiểm

Phí bảo hiểm đóng thêm

Là khoản phí bảo hiểm của hợp đồng do bên mua bảo hiểm đóng sau khi phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm định kỳ của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ nếu có đã được đóng đầy đủ cho năm hợp đồng hiện tại

Phí ban đầu

Phí ban đầu là khoản phí mà công ty bảo hiểm được khấu trừ từ phí bảo hiểm định kỳ thu được tại mỗi lần đóng phí trước khi phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng. Bảo hiểm Aviva không khấu trừ phí ban đầu từ phí bảo hiểm đóng thêm. Phí ban đầu áp dụng cho phí bảo hiểm định kỳ theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng/năm phân bổ phí bảo hiểm định kỳ thứ123456 tới 10Từ 11 trở đi
% của phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm bảo hiểm chính65%35%25%15%15%5%0%
% của phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm bảo hiểm bổ sung55%30%20%15%15%5%0%

Phí bảo hiểm rủi ro

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi của bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng ( Đã bao gồm sản phẩm bảo hiểm bổ sung nếu có nhưng không bao gồm các sản phẩm bổ trợ) và được khấu trừ vào ngày phát hành hợp đồng và ngày kỷ niệm hàng tháng trong thời hạn hợp đồng.

Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro chuẩn có thể được thay đổi sau khi được Bộ tài chính chấp thuận

Phí quản lý hợp đồng

Phí quản lý hợp đồng là khoản phí để duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng cho bên mua bảo hiểm và được khấu trừ từ giá trị tài khoản hợp đồng vào ngày phát hành hợp đồng và ngày kỷ niệm hàng tháng trong thời hạn hợp đồng.

Phí quản lý hợp đồng là 25.000 đồng một tháng. Khoản phí này có được bảo hiểm Aviva tăng hàng năm do có lạm phát và sau khi được Bộ tài chính chấp thuận nhưng không vượt quá 60.000 đồng một tháng và sẽ được cập nhật trên website của công ty.

Phí quản lý quỹ

Phí quản lý quỹ là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ liên kết chung trước khi công bố lãi suất tích lũy.

Phí quản lý quỹ được tính trên giá trị tài khoản hợp đồng, tối đa không quá 2%/năm.

Phí chấm dứt hợp đồng

Phí chấm dứt hợp đồng là khoản khí mà bên mua bảo hiểm phải chịu khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Không áp dụng phí chấm dứt hợp đồng cho giá trị tài khoản đóng thêm. Phí chấm dứt hợp đồng áp dụng cho giá trị tài khoản cơ bản được tính bằng tỷ lệ % của phí bảo hiểm cơ bản của hợp đồng tại thời điểm chấm dứt theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng thứ123456Từ 7 trở đi
% của phí bảo hiểm cơ bản100%100%100%90%80%70%0%

Phí rút tiền

Phí rút tiền là khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản.

Phí rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản được tính bằng phí chấm dứt hợp đồng áp dụng cho giá trị tài khoản cơ bản nhân với tỷ lệ số tiền rút từ giá trị tài khoản cơ bản và giá trị hoàn lại của giá trị tài khoản cơ bản tại thời điểm rút.

Khi bên mua bảo hiểm rút tiền từ giá trị tài khoản đóng thêm sẽ không phải chịu phí rút tiền

Ngoài các loại phí bảo hiểm nhân thọ trên, công ty bảo hiểm có quyền bổ sung các loại phí khác nếu được bộ tài chính chấp thuận. Bên mua bảo hiểm sẽ được thông báo ít nhát 03 tháng trước ngày áp dụng.

 

0972824333
0972824333